DEM_logo2
ДВИЖЕЊЕ НА ЕКОЛОГИСТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

треска

treska-logo
КОНТАКТ 
тел: / 
email: treskaed@freemail.com.mk
web: /
Еколошко друштво „Треска“ Македонски Брод е невладина, непартиска и непрофитна организација во која членуваат доброволно граѓани од општината Македонски Брод и Републиката на доброволна основа и волонтеризам заради заштита и унапредување на животната средина.