DEM_logo2
ДВИЖЕЊЕ НА ЕКОЛОГИСТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

Активности/настани организирани од ДЕМ


Невладината организација „Движење на екологистите во Република Македонија“ - ДЕМ, посебно е активна во подигањето на свеста за климатските промени. Нивните активности ги вклучуваат следниве активности:


Европската кампања „Карбон Диносаурус турнеја 2004“, во јули 2004 година. Како член на „Пријателите на Земјата Европа“, ДЕМ ја оствари оваа кампања во Република Македонија, којашто е една од дваесет и трите избрани земји во Европа. Градот Скопје беше домаќин на диносаурусот Дино, кој посети околу 60 европски градови, министерства, индустрии, рафинерии, термални централи. Како дел од кампањата, Владата беше охрабрена да го потпише и да го ратификува Протоколот од Кјото;


Националната кампања за промоцијата на обновливите енергетски ресурси: „Не биди фосил, користи го Сонцето“ („Do not be a fossil, use the sun“), во септември 2005. Кампањата беше посебно посветена на соларната енергија и вклучуваше различни активности: екохепенинг за учениците од основните училишта, изложби на соларни панели и соларни сушарници, тркалезна маса со наслов „Соларниот потенцијал - предизвик за чиста и здрава иднина“.


− Европската кампања „Европјаните препорачуваат: Борете се против климатските промени!“ („Europeans recommend: Fight against climate change!“) во октомври 2005 година. Во соработка со „Пријателите на Земјата Европа“, ДЕМ ги организираше македонските граѓани за пренесување на нивната порака за борба против климатските промени на светските политички лидери.


− Екоучилиштата „Повик за спасување од климатските промени - Дејствувај локално, мисли глобално!“ („Call for rescuing from the climate change – Act locally, think globally!“) во март 2008 година. Околу 30 ученици од средните училишта и претставници од други невладини организации од целата Република Македонија учествуваа во овој тридневен настан. Тие беа охрабрени да подготват свои презентации и да го поделат стекнатото знаење за климитските промени со своите соработници, пријатели и роднини.


− Глобалната акција за спасување од климатските промени - преведена на македонски јазик и издавање на це-де „CLARITY“, во март 2008. Це-дето беше обезбедено преку меѓународна соработка и со авторизација од Климатската алијанса, стана достапно во Република Македонија. Покривајќи теми од животната средина, енергијата, географијата, хемијата, биологијата, це-дето, поради својата јасност, е корисно едукативно средство коешто нуди одговори на многу прашања поврзани со климатските промени - причини, ефекти, влијанија, како да ја заштитите климата и да се прилагодиме на промените.


- PHOTO CONTEST TO CELEBRATE THE 20TH ANNIVERSARY OF THE HABITATS DIRECTIVE

http://www.ceeweb.org/photo-contest-to-celebrate-the-20th-anniversary-of-the-habitats-directive/Останати активности:


1. Symposium for protection of Dojran Lake - Dojran
2. Symposium for protection of Ohrid Lake – Ohrid
3. Protest "Macedonia for Ohrid" – Ohrid
4. Round table "Macedonia for Ohrid" - Skopje
5. Working meeting "Macedonia for Veles" – Veles
6. Annual General Meeting of the Friends of the Earth Europe – Ohrid
7. International Conference "Cooperation East-East, East-West between NGOs of Europe" – Ohrid 1996 (partly granted by REC)
8. Working meeting in factory of melting nickel "Feni" – Kavadarci
9. Protest "Macedonia for Veles" – Veles
10. Protest of support for the Low for preservation and improvement of environment and nature – Skopje
11. Symposium "Towards sustainable development of Micro and Macro Prespa Lakes" – Korca
12. Protest against illegal clear cutting on Jakupica – Vranovci
13. Protest and working meeting "Macedonia for Radovis" – Radovis
14. Round table "Against construction of Block 4 of REK Bitola" – Bitola
15. Protest of support of MoE, "Ecologists for Macedonia" – Skopje
16. Conference "Sustainable development in the Balkans" – Struga
17. Annual General Meeting of the Friends of the Earth Europe – Skopje
18. Protest against opening the Smelter for Zinc and Lead in the city of Veles

19. Participation in the preparation of the Law for protection and improvement of environment and nature;
20. Participation in the preparation of the National Environmental Action Plan, as well as coordination of public Campaign for NEAP;
21. Coordination of the raising public awareness in the frames of "Clean and Green Macedonia";
22. Participation in the Task Force for implementation of Regional Program for Reconstruction of Environment for SEE;
23. Managing the Secretariat of the South East European Environmental NGOs Network - SEEENN;
24. Participation in the Governmental Commission for transport, energy and environment.
25. Participation in the working group for NEAP II 2005 - 2009
26. Participation in the preparation of the strategy "Development of National Bio-safety Framework"
27. Involvement in the activities for fighting climate change on national level (participation in National Comity)
28. Participation in interministerial body for "Development of sustainable development strategy"