DEM_logo2
ДВИЖЕЊЕ НА ЕКОЛОГИСТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

Проектот „Одбележување на 30 годишен јубилеј на ДЕМ“, се имплементираше во рамките на Програмата за инвестирање во животната средина за 2020 година, финансирана од Министерството за животна средина и просторно планирање.

Проектот се спроведуваше во периодот јуни-декември 2020 година.